Privacystatement EnergiekBaarn

Inleiding; toepasselijkheid

Dit is het privacystatement van de Coöperatie tot bevordering van duurzaam gebruik en opwekking van Energie in Baarn; u. a. EnergiekBaarn, gevestigd te 3742 CT Baarn aan het adres Torenhof 3, (hierna te noemen: EnergiekBaarn) www.energiekbaarn.nl

Dit privacystatement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens, die aan ons in het kader van onze bedrijfsvoering worden verstrekt.

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze leden en relaties en nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens in acht.

EnergiekBaarn verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
EnergiekBaarn is verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat EnergiekBaarn bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke wijze.

In dit privacy statement wordt uiteengezet en toegelicht welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u

EnergiekBaarn verzamelt en verwerkt slechts de persoonsgegevens die direct of indirect aan ons bekend worden gemaakt in het kader van het lidmaatschap van onze leden, dan wel het aangaan van relaties met derden, dan wel het afnemen van diensten van ons bij derden dan wel het aanmaken en gebruiken van een account, het gebruik van een van onze apps, het bezoek van onze website of het inschrijven voor en kennismaken van nieuwsbrieven.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u (mogelijk) verwerken zijn:

 • Contactgegevens en overige gegevens van leden ten behoeve van de ledenadministratie en de uitvoering van diensten aan leden (waaronder: naam en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, alsmede overige relevante gegevens voor de uitvoering van onze activiteiten, waaronder de leeftijd van leden)
 • Naam en contactgegevens van relaties, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Interessegebieden van gebruikers (gebruikersprofiel)
 • Betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens
 • Bezoekgegevens van onze website, zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken?

Er worden – behoudens de vraag naar leeftijd van leden (is facultatief op te geven door nieuwe leden) – door EnergiekBaarn geen bijzondere of gevoelige gegevens verzameld, zoals ras, BSNnummer, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, strafrechtelijk verleden, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakvereniging, etc.

Wat zijn de doeleinden en grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Doeleinden

EnergiekBaarn verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen:

 • Met u – als lid van EnergiekBaarn of als relatie van EnergiekBaarn – contact te onderhouden, teneinde onze reguliere activiteiten uit te kunnen voeren met inachtneming van onze statutaire doelstellingen
 • Om onze diensten c.q. adviezen (digitaal en/of in print) aan u te kunnen zenden en te leveren
 • Ten behoeve van het verzenden van onze e-mailnieuwsbrieven
 • Voor het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze websites te verbeteren en eventueel het aanbod van onze diensten optimaal af te stemmen op uw voorkeuren
 • Ten behoeve van het afhandelen van de financiële relatie tussen u en ons
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

De primaire grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het gegeven dat verstrekking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de lidmaatschaps- c.q. andersoortige relatie tussen en ons.

Tevens geldt als relevante grondslag het gegeven dat het verstrekken van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons in het kader van onze activiteiten.

Tenslotte kan op ons in voorkomende gevallen een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Indien u op enigerlei wijze (via onze website dan wel anderszins) expliciet akkoord bent gegaan met dit privacystatement, hebt u expliciet toestemming gegeven conform de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doelen.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, echter indien wij niet meer kunnen beschikken over de door u verstrekte persoonsgegevens, is het mogelijk dat wij onze dienstverlening, zoals met u overeengekomen, niet adequaat kunnen uitvoeren.

Delen van persoonsgegevens met derden?

EnergiekBaarn verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de relatie die wij met u onderhouden, dan wel indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust.

Met bedrijven of instellingen, die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Als Verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Buiten bovenstaande situaties, verstrekken wij uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden, na uw uitdrukkelijke toestemming.

Gebruik voor commerciële doeleinden?

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, zonder dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Uw persoonsgegevens kunnen desgewenst wel door ons worden gebruikt voor marktonderzoek en optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat verband geanonimiseerd en zijn niet meer tot u herleidbaar.

Geautomatiseerde besluitvorming

EnergiekBaarn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over gelegenheden, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat in dat soort gevallen om besluiten, die worden genomen door computersystemen of –programma’s, zonder dat daar een mensenhand aan te pas komt.

Bewaartermijn van uw verstrekte persoonsgegevens

EnergiekBaarn bewaart uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om de hierboven omschreven doeleinden van verwerking te realiseren, zijnde de doeleinden waarvoor uw gegevens worden en zijn verzameld en beschikbaar zijn gemaakt aan onze organisatie.

De volgende specifieke bewaartermijnen worden voor de navolgende verwerkingen door ons in acht genomen:

Leden EnergiekBaarn: tijdens de looptijd van het lidmaatschap en maximaal twaalf maanden na beëindiging van het lidmaatschap;
Relaties van EnergiekBaarn: tijdens de duur van de relatie en maximaal twaalf maanden na beëindiging van de relatie;
Deelnemers aan het EnergieCoach-programma: tijdens de looptijd van het uit te voeren EnergieCoach-traject en gedurende een termijn van maximaal vijf jaar na afronding van genoemd traject.*

* Betreffende bewaartermijn is aan de orde met het oog op de monitoring van uit te voeren c.q. uitgevoerde duurzaamheidsmaatregelen, alsmede ook voor (geanonimiseerde) informatieverstrekking aan subsidieverleners, c.q. de gemeente Baarn; e.e.a. met het oog op het monitoren en bijhouden van ontwikkelingen en vorderingen m.b.t. duurzaamheidsmaatregelen in
de gemeente Baarn.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

EnergiekBaarn draagt zorg voor passende, technische en organisatorische maatregelen binnen haar organisatie om uw persoonsgegevens adequaat te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies, of enige vorm onzorgvuldig, ondeskundig of onrechtmatig gebruik of verwerking, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Indien u van mening bent of de indruk hebt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of worden, dan wel er sprake zou zijn van aanwijzingen van misbruik, kunt u contact opnemen met: .

Cookies

EnergiekBaarn maakt gebruikt van Google Analytics. We:

 • hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • delen in geen geval gegevens met Google;
 • verwerken eventuele gegevens anoniem;
 • we gebruiken de verzamelde gegevens niet voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of het Google Display Network;
 • met de ingezette cookies worden geen persoonsgegevens of pseudo-anonieme gegevens verzameld.

Indien u nadere informatie wenst omtrent inhoud en gevolg van genoemd gebruik van cookies, kunt u contact opnemen met EnergiekBaarn: .

U kunt zich afmelden voor genoemde cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen van de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor een toelichting: https://veiliginternet.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/

Uw rechten (inzien, corrigeren, verwijderen)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’), indien wij over digitale persoonsgegevens van u beschikken, die wij of met uw toestemming verwerken, dan wel verwerken om een overeenkomst die wij met u gesloten hebben uit te voeren. Het gevolg van een dergelijk verzoek van uw kant is dat de digitale persoonsgegevens, die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, worden verstuurd.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan: .

Teneinde er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

NB: advies: maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

EnergiekBaarn reageert na een dergelijk verzoek zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek.

EnergiekBaarn wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact met ons?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus.
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via: .