Collectief opwekken

Zonneweide IJsbaan Baarn biedt perspectief voor de ijsbaan

Er is, eindelijk, in februari weer geschaatst op de ijsbaan. Helaas maakt 2,5 dagen schaatsen na zeven jaren wachten nog geen winter. De Stichting Baarnse IJsbanen heeft initiatief genomen voor herontwikkeling van het ijsbaanterrein. Het plan is opgevat om een gedeelte te verharden zodat allerlei sport- en andere activiteiten plaats kunnen vinden, en als het tóch vriest, er met een paar centimeter water al snel ijs gevormd wordt. Onderdeel van het plan is aanleg van een zonneweide waarmee dit deel van het terrein een nuttige maatschappelijke bestemming krijgt, en tevens een inkomstenstroom ten behoeve van de sportieve activiteiten gerealiseerd kan worden.

Meer informatie

… voor verduurzaming van de energievoorziening van Baarn..

Lokale opwekking van energie is essentieel om de klimaatdoelen te gaan halen. Naast bijvoorbeeld zonnepanelen op eigen daken, kan collectieve opwekking op gedeelde terreinen of daken een belangrijke bijdrage aan opwekking van duurzame stroom leveren. Vandaar dat de Stichting Baarns Klimaatakkoord dit project van harte heeft opgepakt.

… en voor bewoners en bedrijven die willen participeren in duurzame zonnestroom

Niet iedereen kan of wil op het eigen dak zonnepanelen leggen. Een collectief zonneproject biedt gelegenheid om te participeren én om op de investering een aantrekkelijk rendement te behalen bij een zeer beperkt risico. Eindelijk komt nu ook in Baarn een lokaal collectief zonneproject van de grond.

De opzet van het Zonneweide IJsbaan Baarn-project in het kort

Het doel is realisatie van een zonneweide met tot circa 2.300 zonnepanelen, op een strook langs de A1. De stroomopbrengst zal ruim 700.000 kWh bedragen, ofwel stroom voor ruim 250 huishoudens. In het ontwerp van de zonneweide is rekening gehouden met bestaande leidingnetten van Gasunie, Vitens en Stedin. Voor het technisch ontwerp en begeleiding van de technische realisatie wordt samengewerkt met SoftEnergy (www.softenergy.nl). Voor de subsidiëring zal gebruik gemaakt gaan worden van de vernieuwde Postcoderoosregeling (‘Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking’). Deze regeling garandeert subsidie gedurende 15 jaren na aanvang.

De locatie van de zonneweide biedt door de ligging tegen de snelweg aan, op afstand van de De Geerenweg, geen esthetische bezwaren.

De Zonneweide IJsbaan Baarn wordt coöperatief opgezet

Het project zal ondergebracht worden in een speciaal daarvoor op te richten coöperatie, waarvan participanten automatisch lid worden. De coöperatie wordt eigenaar van de zonneweide, en draagt zorg voor de exploitatie van de zonneweide en de adminstratie ervan. Zoals bij elke coöperatie hebben de leden stemrecht, stellen het beleid vast, benoemen het bestuur, beslissen over de winstuitkering etc. De coöperatie kent als inkomsten de opbrengst van de opgewekte stroom, die uiteraard afhankelijk is van het daadwerkelijke aantal zon-uren, en de uit te keren subsidie. Als kosten gelden de huur van het terrein (die ten goede komt aan de Stichting Baarnse IJsbanen), rente over de af te sluiten lening, en kosten die de exploitatie en administratie met zich mee brengen. Het jaarlijkse resultaat wordt uitgekeerd aan de participanten naar rato van hun inleg. Uiteraard zal ernaar worden gestreefd om de kosten tot een minimum te beperken om het resultaat zo groot mogelijk te laten zijn.

Participatie in de Zonneweide IJsbaan Baarn

De Zonneweide IJsbaan Baarn moet een project ‘door Baarnaars, voor Baarnaars’ worden. Participatie door Baarnaars speelt dus een centrale rol. Bewoners en (kleine) bedrijven in Baarn e.o. zullen t.z.t. in de gelegenheid gesteld worden om in te schrijven in het project. We verwachten binnenkort de richtprijs per paneel aan te kunnen geven, alsmede het mogelijke rendement.

In de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking is er geen koppeling met uw energierekening (wat bij de vorige Postcoderoosregeling wel het geval was).
Dat betekent dat eenieder woonachtig in de ‘postcoderoos’ die over een kleinverbruikersaansluiting beschikt, dus ook kleine bedrijven, kan participeren; zonder bovengrens. Dus u kunt instappen voor een aantal panelen waarmee u als het ware uw stroomverbruik dekt, minder, of meer – wat u prefereert. Hoewel de postcoderoos rond de ijsbaan zich niet beperkt tot Baarn, zullen we in eerste instantie Baarnaars gelegenheid geven om te participeren.

Meer informatie

De Gemeente Baarn speelt een belangrijke rol

De gemeente Baarn is eigenaar van de grond van het ijsbaanterrein, en dus ook van de grond waarop de zonneweide gerealiseerd zal worden. Als vergunningsverlener speelt de gemeente een centrale rol om de uitbreidende activiteiten van de stichting Baarnse ijsbanen mogelijk te maken, alsmede om realisatie van de zonneweide toe te staan. Al vanaf het allereerste begin vindt zowel vanuit de stichting Baarnse IJsbanen als vanuit BKA en EnergiekBaarn intensief overleg plaats met de gemeente. Het plan past in de sportieve, maatschappelijke en verduurzamingsambities van de gemeente.

De Gemeenteraad van Baarn ondersteunt het plan

De Raad heeft zich in haar vergadering van 13 januari jl. positief uitgesproken over het plan; in de vergadering van 27 januari is dit bekrachtigd met een besluit. Deze politieke steun voor het project inclusief zonneweide is een belangrijke mijlpaal en vereiste voor verdere ontwikkeling van het plan.

Meer informatie

Vervolgstappen: vergunningsaanvragen, aanvraag voor de subsidieregeling en meer

Met de steun van de Raad is nu de aanvraag voor de Omgevingsvergunning mogelijk; deze wordt nu voorbereid en binnenkort ingediend. Na ontvangst van deze vergunning, naar verwachting medio 2021, volgen aanvragen voor de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking, bancaire financieringen offertes voor de bouw. Ook zal dan de concrete inschrijving geopend worden. Volgens de voorlopige indicatieve planning zou de Zonneweide IJsbaan Baarn dan in de eerste helft van 2022 geopend kunnen worden.

We hebben nog een hele weg te gaan en veel vragen te beantwoorden. Zoals u zult begrijpen heeft dit project wel wat voeten in de aarde. We zullen u middels een Nieuwsbrief op de hoogte houden. Heeft u tussentijds vragen of suggesties? Aarzel niet te mailen naar 

Voor Baarnaars door Baarnaars: wie zijn wij

Het project Zonneweide IJsbaan Baarn is een samenwerking tussen het bestuur van de Stichting Baarnse IJsbanen (Jan Koops, voorzitter en Peter Hoogendoorn, bestuurslid), Stichting Baarnse Klimaatalliantie (Aart Houwink, bestuurslid), EnergiekBaarn (Joris van Tets), en Thom Albers (oud-voorzitter EnergiekBaarn, mede-initiatiefnemer stichting BKA). Allen zijn woonachtig in Baarn, en gepassioneerd actief ten bate van de maatschappelijke ontwikkeling van Baarn.

Meer informatie:
www.ijsbaanbaarn.nl
www.bka2030.nl
www.energiekbaarn.nl

Reageren?